به‌دنبال محدویت‌ها علیه زنان و دختران، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان، در نشست شورای حقوق‌بشر بار دیگر برنیاز جدی آموزش زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد. وی از حکومت سرپرست خواست که درباره تصمیم‌شان در مورد آموزش زنان ودختران تجدید نظر کند. در همین‌حال، گروهی از زنان کشور در نامه […]

به‌دنبال محدویت‌ها علیه زنان و دختران، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان، در نشست شورای حقوق‌بشر بار دیگر برنیاز جدی آموزش زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد.

وی از حکومت سرپرست خواست که درباره تصمیم‌شان در مورد آموزش زنان ودختران تجدید نظر کند. در همین‌حال، گروهی از زنان کشور در نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد از رویکرد حکومت سرپرست در برابر زنان انتقاد کرده‌اند. با این حال، شماری از فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی زنان ودختران می‌گویند که ‌باید محدودیت‌ها علیه زنان و ختران کشور لغو شود.

به‌دنبال محدویت‌های روز افزون علیه زنان و دختران، رینا امیری نماینده ویژه امریکا درامور زنان و حقوق‌بشر در افغانستان، در نشست شورای حقوق‌بشر بار دیگر برنیاز جدی آموزش زنان ودختران در افغانستان تاکید کرد. خانم امیری همچنان با ابراز نگرانی گفته است که در حال‌حاضر دو میلیون و ۵۰۰ هزار دختر افغانستان از تحصیل باز مانده‌‌اند. وی از حکومت سرپرست خواست که درباره تصمیم‌شان در مورد آموزش زنان و دختران تجدید نظر کند.

درهمین‌حال، گروهی از زنان کشوردر نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد از رویکرد حکومت سرپرست در برار زنان انتقاد کرده و پنهانکاری سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی را پرسش ‌برانگیز خوانده‌اند. آنان همچنان با تاکید گفته‌اند که سرنوشت زنان افغانستان نباید قربانی معاملات سیاسی دستگاه بین‌‌المللی شود.

این در حالی‌است که جامعه جهانی، به‌شمول کشورهای اسلامی، به‌طور مکار از حکومت پرست خواسته‌‌اند تا در مورد سیاست‌های خود در قبال زنان کشور تجدید نظر کند. اما حکومت سرپرست باز گفته که به‌‍حقوق زنان و دختران در پرتوی آموزه‌های اسلامی پابند است.