یک مرکز آموزش های حرفه ای و مسلکی زیرنام “اداره اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان” آغاز به فعالیت کرد. این مرکز از سوی اتحادیه ملی پیشه وران تأسیس شده است. نیروی کار حرفه ای و مسلکی در یک جامعه می تواند سبب پیشرفت همان جامعه شود. (روز دوشنبه ۲۶اسد/مرداد) نخستین مرکز آموزش های حرفه ای […]

یک مرکز آموزش های حرفه ای و مسلکی زیرنام “اداره اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان” آغاز به فعالیت کرد. این مرکز از سوی اتحادیه ملی پیشه وران تأسیس شده است.

نیروی کار حرفه ای و مسلکی در یک جامعه می تواند سبب پیشرفت همان جامعه شود. (روز دوشنبه ۲۶اسد/مرداد) نخستین مرکز آموزش های حرفه ای و مسلکی زیر اداره اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان به فعالیت آغاز کرد.محمد حسن سپاهی رییس اتحادیه پیشه وران کشور می گوید که در حال حاضر بیش از دوصد تن از جوانان دراین نهاد در چهار بخش مصروف فرا گرفتن پیشه اند.

دانش آموزان در این مرکز در بخش های ترمیم تلفن های همراه، ترمیم کمپیوتر، خیاطی و آرایش گری آموزش می بینند.

به گفته آقای سپاهی، اکنون بیش از یک هزارتن در مرکزهای مختلف آموزش های حرفه ای مصروف فرا گرفتن حرفه های مورد نیاز بازار اند. این مرکز حرفه ای به کمک مالی آلمان ساخته شده است.قربان حقجو رییس اداره حمایت از سرمایه گزاری می گوید که حکومت باید از مرکزهای حرفه ای به صورت جدی حمایت کند.

با این همه مسوولان اتحایه پیشه وران تاکید می کنند که در سال آینده افزون برولایت بلخ مرکز های آموزشی فنی حرفه ای را در دو ولایت دیگر کشور نیز ایجاد خواهند کرد.این در حالیست که مطابق آمار وزارت کار، بیشترین نیروی کار در کشور غیر مسلکی است.