در ادامه‌ی نگرانی‌های جهانی از وضعیت بد بشری مردم افغانستان، برنامه‌ی جهانی غذا هشدار داده که افغانستان با بحران شدید قحطی مواجه است. سخن‌گوی برنامه جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که این نهاد برای کمک به 13 میلیون نیازمند در افغانستان به 93 میلیون دالر نیاز دارد. این در حالی‌است که دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه […]

در ادامه‌ی نگرانی‌های جهانی از وضعیت بد بشری مردم افغانستان، برنامه‌ی جهانی غذا هشدار داده که افغانستان با بحران شدید قحطی مواجه است.

سخن‌گوی برنامه جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که این نهاد برای کمک به 13 میلیون نیازمند در افغانستان به 93 میلیون دالر نیاز دارد. این در حالی‌است که دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می ‌گوید که کمک‌های غذایی به افغانستان بیست و پنج درصد افزایش یافته ‌است.

برنامه‌ی جهانی غذا هشدار می‌دهد که افغانستان در ربع اول قرن جاری با بحران شدید قحطی مواجه است. وحیدالله امانی، سخن‌گوی برنامه جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که برای رساندن کمک مواد غذایی در ماه آینده به 13 میلیون تن نیازمند، به حمایت مالی ضرورت فوری است. به گفته وی برای کمک مواد غذایی به 13 میلیون نفر در ماه آینده، به 93 میلیون دالر نیاز دارند.

این اداره هم‌چنان میگوید که به هدف کمک به برنامه نجات زندگی در شش ماه آینده به 8 صد میلیون دالر در افغانستان نیاز است. سازمان ملل متحد گفته که امسال بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و بیش از شش میلیون تن تنها چند قدم با قحطی فاصله دارند.

برنامه جهانی غذا می‌گوید که در سال گذشته به 23 میلیون تن کمک غذایی رسانده که از این تعداد 19 میلیون زن و دختر بودند. این در حالی‌است که مردم مناطق مختلف افغانستان از عدم رعایت عدالت در توزیع مواد غذایی و سایر کمک‌های بشردوستانه بارها شکایت کرده‌اند.