چهار تن از دهشت افگنان از سوی ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت هرات بازداشت شدند. این ریاست در خبرنامه ای می گوید که این دهشت افگنان در قضیه های جداگانه از جمله جمع آوری عشر و زکات و اخاذی از تاجران و باشندگان ولسوالی رباط سنگی هرات، مساعدت های مالی و اجرای حواله پولی […]

چهار تن از دهشت افگنان از سوی ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت هرات بازداشت شدند. این ریاست در خبرنامه ای می گوید که این دهشت افگنان در قضیه های جداگانه از جمله جمع آوری عشر و زکات و اخاذی از تاجران و باشندگان ولسوالی رباط سنگی هرات، مساعدت های مالی و اجرای حواله پولی برای طالبان و حفر یک کانل در نزدیک زندان هرات جهت فرار زندانیان متهم اند.

از سویی هم ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که دوتن از آدم ربایان را از ولایت هلمند بازداشت کرده است. در خبرنامه امنیت ملی آمده است که این افراد پس از ربودن یک باشنده شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، او را به قتل رساندنده و پارچه پارچه کرده بودند. یک مخفیگاه سلاح و مهمات دهشت افگنان را در ولایت هلمند کشف و ضبط کرده است.