بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در واپسین گزارش خود گفته که مداخله حکومت سرپرست در بانک مرکزی افغانستان، خطراتی را برای اقتصاد کشور و دارایی‌های منجمد شده افغانستان به‌همراه دارد. سیگار با انتقاد از ملل متحد گفته که این نهاد هیچ گزارش مفصلی از هزینه‌هایش در افغانستان به سیگار ارایه نمی ‌کند. در […]

بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در واپسین گزارش خود گفته که مداخله حکومت سرپرست در بانک مرکزی افغانستان، خطراتی را برای اقتصاد کشور و دارایی‌های منجمد شده افغانستان به‌همراه دارد.

سیگار با انتقاد از ملل متحد گفته که این نهاد هیچ گزارش مفصلی از هزینه‌هایش در افغانستان به سیگار ارایه نمی ‌کند. در گزارش ۵۲ صفحه‌ای سیگار آمده است، که وزارت مالیه امریکا با هدف نگهداری دارایی‌های افغانستان و در کار انتقال آن به‌بانک مرکزی افغانستان این صندوق را ایجاد کرده است: ″هدف دراز مدت ایجاد صندوق امانی افغانستان در سویس، نگهداری دارایی‌ها و در نهایت انتقال آن به بانک مرکزی افغانستان است؛ اما مداخله طالبان در این بانک، خطراتی را برای اقتصاد و دارایی‌های افغانستان به همراه دارد″.

در بخشی از گزارش بازرس ویژه امریکا آمده است، که پس از فروپاشی حکومت پیشین، نظارت نهادهای امریکایی از پول‌های کمکی واشنگتن به‌کابل کاهش چشم‌گیری داشته و اطلاعات در زمینه اینکه حکومت سرپرست از پول‌های کمکی امریکا و پرداخت‌های نهادهای ملل متحد، چه مقدار درآمد دارند، روشن نیست.

درهمین‌حال، شماری از کارشناسان سیاسی تاکید می‌کنند که پول‌های هنگفتی که به افغانستان سرازیر شد، حلال مشکلات شهروندان نبوده و از این پول‌ها بر این مقصد نیز، استفاده نشده است.

از سویی‌هم، نهادهای ملل متحد گزارش داده‌‌اند که برای رسیدگی به‌مشکل گرسنگی در افغانستان به‌کمبود بودجه روبه‌رو شده‌‌اند و بیش از ۲۹ میلیون تن در افغانستان به‌کمک نیاز دارند. این در حالی‌است که پس از چیرگی حکومت کنونی بر افغانستان، اقتصاد کشور فروپاشید، اکنون بیش از ۹۰ درصد شهروندان کشور با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بیکاری به‌گونه‌ای بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است.