در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به‌رویکرد حکومت سرپرست در قبال جهان، معاون دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، گفته که پس از تسلط دوباره حکومت کنونی در افغانستان، افغانستان بار دیگر منزوی شده‌است. جورج مارک‌ مالوک براون، معاون دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، تاکید کرده که پس از حاکمیت حکومت کنونی کشورها کمک‌رسان کمک‌های‌‌شان به‌مردم افغانستان را […]

در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به‌رویکرد حکومت سرپرست در قبال جهان، معاون دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، گفته که پس از تسلط دوباره حکومت کنونی در افغانستان، افغانستان بار دیگر منزوی شده‌است.

جورج مارک‌ مالوک براون، معاون دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، تاکید کرده که پس از حاکمیت حکومت کنونی کشورها کمک‌رسان کمک‌های‌‌شان به‌مردم افغانستان را کاهش داده و همچنان این حکومت با گذشت دو سال تا هنوزبه‌‌رسمیت شناخته نشده‌است.

براون افزوده است: ″افغانستان به‌طور دیپلماتیک به‌رسمیت شناخته نشد، کمک‌های خارجی خشکیده و تحریم‌های مختلف بر آن وضع شده و دارایی‌هایش نیز مسدود شده‌است.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی سازمان ملل را به‌بی پروای در مقابل مردم افغانستان متهم کرده و خواهان عملکرد مناسب سازمان ملل جهت بهبود وضعیت کشور شده‌اند.

از سوی‌هم، شماری دیگری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که حکومت کنونی باید با پذیرش منشور سازمان ملل زمینه به‌رسمیت شناخته شدن از سوی جهان را فراهم کند.

این اظهارات در حالی بیان می‌‌شود که مبارزه با تروریزم، رعایت حقوق‌بشر و تشکیل حکومت همه‌‌شمول از شروط اصلی جهان برای تعامل با حکومت افغانستان است.