در ادامه نگرانی‌های جهانی از فراگیر شدن فقر در کشور، برنامه جهانی غذا بار دیگر نسبت گسترش فقر در افغانستان هشدار داده‌است. این برنامه، گفته که جامعه جهانی باید از مردم افغانستان در این شرایط پشتی‌بانی کند. این برنامه هم‌چنان هشدار داده که اگر کمک‌های درخواستی در موعد مقرر تحویل نشود، این سازمان مجبور است […]

در ادامه نگرانی‌های جهانی از فراگیر شدن فقر در کشور، برنامه جهانی غذا بار دیگر نسبت گسترش فقر در افغانستان هشدار داده‌است.

این برنامه، گفته که جامعه جهانی باید از مردم افغانستان در این شرایط پشتی‌بانی کند. این برنامه هم‌چنان هشدار داده که اگر کمک‌های درخواستی در موعد مقرر تحویل نشود، این سازمان مجبور است امداد‌رسانی غذایی را برای ۹ میلیون تن در افغانستان قطع کند. در همین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که کمک‌های بشری در کوتاه در کنترل بحران موثر است و در درازمدت موثر تمام نخواهد شد.

با سقوط حکومت پیشین، کمک‌های بشری به افغانستان کاهش یافت و فقر نیز دامنش را گستراند. طی دو سال نهادهای کمک‌رسان خارجی کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان فراهم کردند، اما این کمک‌ها برای از بین بردن فقر در کشور کمک نکرد. به ادامه نگرانی‌های جهانی از فراگیر شدن فقر در کشور، برنامه جهانی غذا با اشاره به‌شرایط کنونی افغانستان اعلام کرده‌است که گرسنگی در کشور هم‌چنان وجود دارد و باید جامعه جهانی از شهروندان افغانستان باید حمایت کند.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که کمک‌های بشری در کوتاه مدت در کنترل بحران موثر است و در درازمدت موثر تمام نخواهد شد.

برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان طی شش ماه آینده به ۹ صد میلیون دالر نیاز دارد. برنامه غذایی جهان هشدار داده بود که اگر کمک‌های درخواستی در موعد مقرر تحویل نشود، این سازمان بین‌‌المللی مجبور است امداد‌رسانی غذایی را برای نه میلیون تن در افغانستان قطع کند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان به مرز ۲۹ میلیون تن رسیده‌است.