حکومت سرپرست طی مراسمی از سی‌‌وچهارمین سال‌روز اخراج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان بزرگداشت کرد. در این مراسم، سرپرست وزارت خارجه، خواستار روابط مثبت اقتصادی، تجاری و دیپلوماتیک با جهان شد. در همین‌حال، سرپرست وزارت دفاع می‌‌گوید که نظامی را ایجاد می‌کنند که از آن تمامی شهروندان افغانستان خوش باشند و در زیر چتر […]

حکومت سرپرست طی مراسمی از سی‌‌وچهارمین سال‌روز اخراج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان بزرگداشت کرد.

در این مراسم، سرپرست وزارت خارجه، خواستار روابط مثبت اقتصادی، تجاری و دیپلوماتیک با جهان شد. در همین‌حال، سرپرست وزارت دفاع می‌‌گوید که نظامی را ایجاد می‌کنند که از آن تمامی شهروندان افغانستان خوش باشند و در زیر چتر آن آزادانه زندگی کنند. از سویی‌هم، سرپرست وزار معادن و پترولیم تایکد کرد که باید خواست‌‌های مشروع مردم افغانستان در نظر گرفته شود.

از سی‌وچهارمین سال‌روز اخراج نیروهای شوروی از افغانستان طی همایش در کابل بزرگداشت شد. شرکت کنندگان این همایش از رشادت و فداکاری مردم افغانستان در دوره جهاد ستاش کردند.  مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دراین مراسم خواستار روابط مثبت اقتصادی، تجاری و دیپلوماتیک با جهان شد.

در همین‌حال، محمدیعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع در این می‌‌گوید که آنان می‌خواهند نظامی را ایجاد کنند که از آن تمامی شهروندان افغانستان خوش باشند و در زیر چتر آن آزادانه زندگی کنند.

از سویی‌هم، شیخ شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم تاکید کرد که باید خواست‌های مشروع مردم افغانستان شنیده شود.

در حالی سرپرست وزارت خارجه خواستار تعامل با جهان شده‌است که با گذشت بیش از یک‌و‌نیم سال هنوز هیچ کشوری حکومت سرپرست را به‌رسمیت نشناخته است. جهان تعامل با حکومت کنونی را به رعایت حقوق زنان، ایجاد حکومت همه‌شمول و مبارزه علیه گروه‌های تروریستی مشروط کرده‌است.