در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد پناهجویان افغانستان در کشورهای جهان، انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در مراسم امضای تجدید تفاهمنامه‌ با ایتلاف تخلیه شهروندان افغانستان با تاکید گفت که امریکا به تعهد خود برای خروج همکاران سابق این کشور پابند است. درهمین‌حال، هماهنگ کننده اسکان مجدد شهروندان افغانستان در دفتر امور آسیای جنوبی و […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد پناهجویان افغانستان در کشورهای جهان، انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در مراسم امضای تجدید تفاهمنامه‌ با ایتلاف تخلیه شهروندان افغانستان با تاکید گفت که امریکا به تعهد خود برای خروج همکاران سابق این کشور پابند است.

درهمین‌حال، هماهنگ کننده اسکان مجدد شهروندان افغانستان در دفتر امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه امریکا تاکید کرد که برای ارایه خدمات بهتر برای شهروندان افغانستان مقیم امریکا ازهیچ نوع تلاش وهمکاری دریغ نخواهد کرد.

پس سقوط حکومت پیشین و تسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، هزاران تن مجبور به ترک کشور شدند. در جریان عملیات تخلیه نظامی از افغانستان از ۱۵ اگست تا ۳۰ اگست سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۲۵ هزار تن از کشور بیرون شدند که از این میان، بیشتر از ۸۰ هزار تن آنان به امریکا منتقل شده‌اند.

با این حال، انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در مراسم امضای تجدید تفاهم‌نامه‌ با ایتلاف تخلیه شهروندان افغانستان، گفت که امریکا به‌تعهد خود برای خروج همکاران سابق این کشور پابند است. آقای بلینکن همچنان افزود که ۹۷ هزار شهروند افغانستان به ایالات متحده منتقل شده و همچنان از همکاری نهادهای خصوصی ابراز خرسندی کرد و خواستار راه‌‌های بهتر را برای انتقال افراد در خطر که در افغانستان و کشورهای سومی گیر مانده اند، نیز شد:″تفاهم‌نامه‌ای را که امضا کردیم به ما امکان می‌دهد اطلاعات را با یک‌دیگر شریک کنیم، ارتباطات خود را با سایر شرکای جامعه مدنی هماهنگ بسازیم و تلاش‌های جاری خود را برای یافتن ‌راه‌‌های بیشتر و بهتر برای خدمت به شرکای افغانستانی ما استقامت بدهیم″.

آقای بلینکن همچنان افزود که از سپتمبر ۲۰۲۱ ایالات متحده امریکا در مشارکت با ایتلاف تخلیه شهروندان افغانستان توانسته تا ۲۴ هزار شهروند را از افغانستان منتقل و به‌امریکا یا کشورهای سومی منتقل کند: ″ما در مجموع ۹۷ هزار شهروند افغانستان را به ایالات متحده منتقل کرده‌ایم – شهروندان افغانستان که به مکتب می‌روند، مشاغل جدید را شروع می‌کنند و در جوامع مستقر می‌شوند.″

درهمین‌حال، مارا تکاچ، هماهنگ کننده اسکان مجدد شهروندان افغانستان در دفتر امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه امریکا پس امضای تفاهمنامه بیان کرد که برای ارایه خدمات بهتر برای شهروندان افغانستان مقیم امریکا ازهیچ نوع تلاش وهمکاری دریغ نخواهد کرد: ″تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد، تعهد مشترک ما را برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مرتبط، هماهنگ کردن ارتباطات، و اطمینان از اینکه هم حکومت و هم سازمان‌های خصوصی قادر به‌ارایه حمایت و استقبال از متحدان افغانستانی‌ها ما هستند، تجدید می‌کند″.

‌این در حالی‌است که ایتلاف تخلیه شهروندان افغانستان گروه‌هایی را در بر می ‌گیرد که انتقال و اسکان مجدد شهروندان افغانستان را در ایالات متحده تسهیل می ‌کنند. این ایتلاف متشکل از حدود ۲۰۰ گروه و هزاران داوطلب است.