حامد کرزی رئیس‌‌جمهور پیشین کشور با تاکایوشی کورومیا سفیر جاپان در کابل دیدار کرد. آقای کرزی در صفحه اکس خود نوشته‌است که در این دیدار در مورد اوضاع افغانستان و منطقه گفت‌وگو کرده‌اند. آقای کرزی هم‌چنان نوشته که دراین دیدار بر بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران کشور نیز تأکید شده‌است. رئیس‌جمهور پیشین کشور […]

حامد کرزی رئیس‌‌جمهور پیشین کشور با تاکایوشی کورومیا سفیر جاپان در کابل دیدار کرد. آقای کرزی در صفحه اکس خود نوشته‌است که در این دیدار در مورد اوضاع افغانستان و منطقه گفت‌وگو کرده‌اند.

آقای کرزی هم‌چنان نوشته که دراین دیدار بر بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران کشور نیز تأکید شده‌است. رئیس‌جمهور پیشین کشور از کمک‌های جاپان با افغانستان قدر دانی کرده و گفته که برای تحکیم صلح و ثبات دائمی در کشور تفاهم ملی ضروری است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv