متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید که به دلیل مداخله مقام‌های حکومت سرپرست در برنامه کمک‌‎های بشردوستانه، چند برنامه کمک‌رسانی را در افغانستان به حالت تعلیق در آورده‌ اند. آقای میلر می گوید که با دقت کامل کمک های بشری را برای افراد نیازمند در افغانستان می‌رسانند. این درحالی‌است که وزارت خارجه از ایجاد […]

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید که به دلیل مداخله مقام‌های حکومت سرپرست در برنامه کمک‌‎های بشردوستانه، چند برنامه کمک‌رسانی را در افغانستان به حالت تعلیق در آورده‌ اند.

آقای میلر می گوید که با دقت کامل کمک های بشری را برای افراد نیازمند در افغانستان می‌رسانند. این درحالی‌است که وزارت خارجه از ایجاد یک کمیته هماهنگی مشترک میان ادارات حکومتی و نهادهای مربوط سازمان ملل متحد خبر داده است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی کشور می گویند که اگر کمک‌های بشری کاهش یابد، افغانستان شاهد یک بحرانی بزرگی بشری خواهد بود.

در ادامه نگرانی‌های جهان از افزایش فقر درافغانستان، میتو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید که به‌دلیل مداخله مقام‌های حکومت سرپرست در برنامه کمک‌های بشردوستانه، چند برنامه کمک‌رسانی را در این کشور به حالت تعلیق درآورده‌اند. اقای میلر با تاکیدگوید که امریکا هیچ نوع کمکی در اختیار مقام‌های حکومت سرپرست نمی‌گذارد وبا دقت کامل کمک‌های بشری را برای افراد نیازمند می‌رسانند: ″ما در چند مورد برنامه کمک‌رسانی را به حالت تعلیق در آوردیم، چون ظن دخالت طالبان در آن وجود داشت. ما عملیاتی امدادی را در غور پس از آن تعلیق کردیم که طالبان می‌خواستند از آن در جهت دیگر استفاده کنند.″

این درحالی‌است که وزارت خارجه از ایجاد یک کمیته هماهنگی مشترک میان ادارات حکومتی و نهادهای مربوط سازمان ملل متحد خبرمی‌دهد. سرپرست وزارت خارجه در نشستی گفته است که افغانستان به کمک‌های بین‌المللی نیاز جدی دارد و این کمک‌ها باید به‌گونه‌‌ای سازماندهی شود که برای مردم فرصت‌های شغلی ایجاد شود. همزمان با این رامز الاکبروف معاون یوناما و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان گفته که تلاش دارند تقسیم کمک‌‌ها در افغانستان طوری تنظیم شود که برای مردم فرصت‌های کاری ایجاد شود و چرخ اقتصادی مردم افغانستان به حرکت در‌آید.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی کشور می‌گویند که اگر کمک‌های بشری کاهش یابد، افغانستان شاهد یک بحرانی بزرگ بشری خواهد بود. آنان کمک‌های بشری را نیاز مبرم برای بهبود وضعیت کنونی کشور می‌دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که به سازمان‌های کمک‌رسان بشری اجازه بدهد که کمک‌هایشان را به‌گونه شفاف توزیع کنند.

حکومت سرپرست در حالی از تشکیل کمیته هماهنگی مشترک میان ادارات حکومتی و نهادهای مربوط سازمان ملل متحد خبر داده‌است که پیش از این شهروندان کشور نسبت به‌توزیع غیر شفاف کمک‌های بشری شکایت می‌کردند.