در ادامه نگرانی‌های منطقه و جهان از وضعیت نابه‌سامان در کشور، مشاور امنیت ملی هند در دیداری با همتای ایرانی‌اش بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرده‌اند. در همین‌حال، شماری از اگاهان سیاسی می‌گویند که خواست کشورهای همسایه برای تامین حکومت همه‌شمول و تامین حقوق شهروندان کشور خواست تمام مردم افغانستان است. آنان می‌گویند […]

در ادامه نگرانی‌های منطقه و جهان از وضعیت نابه‌سامان در کشور، مشاور امنیت ملی هند در دیداری با همتای ایرانی‌اش بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرده‌اند.

در همین‌حال، شماری از اگاهان سیاسی می‌گویند که خواست کشورهای همسایه برای تامین حکومت همه‌شمول و تامین حقوق شهروندان کشور خواست تمام مردم افغانستان است. آنان می‌گویند که حکومت سرپرست کشور باید بداند که جهان متوجه عملکرد این حکومت است و باید به خواست‌های مردم کشور احترام بگذارد.

در پی نگرانی‌ها از وضعیت نا‌به‌سامان حاکم در کشور آجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند در سفری به ایران با همتای ایرانی‌اش علی شمخانی، مشاور امنیت ملی ایران در کنار سایر موضوعات در مورد افغانستان نیز گفت‌وگو کرده‌‌اند. دو طرف در این دیدار نسبت به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان، نگرانی کرده‌‌ و بر ایجاد یک دولت فراگیری با مشارکت‌ معنادار همه گروه‌ها و اقوام تاکید کرده‌‌اند.

درهمین‌حال، شماری از اگاهان سیاسی می‌گویند که خواست کشورهای هماسیه برای تامین حکومت همه‌شمول و تامین حقوق همه شهروندان کشور، خواست مردم این کشور است. آنان می‌گویند که حکومت سرپرست در کشور باید بداند که جهان متوجه عملکرد‌هایش است و باید به‌خواست‌های مردم کشور تمکین کند.

این در حالی‌است که ایجاد حکومت فراگیر، احترام به‌حقوق‌بشر به‌ویژه زنان و دختران، مبارزه با تروریزم و رعایت حقوق اقلیت‌‌های قومی و مذهبی از مواردی‌اند که همواره مقام‌ها و کشورهای جهان از سوی حکومت سرپرست در افغانستان خواسته‌اند. حکومت سرپرست اما؛ بار‌ها‌ مدعی شده‌‌است که حکومت‌شان همه‌‌شمول است و به‌حقوق همه شهروندان مطابق آموزه‌های دین اسلام پابند است.