در ادامه خواست مقام‌های حکومت سرپرست از تعامل جهان با این حکومت، سرپرست وزارت داخله در دیدار با سفیر چین در کابل، بار دیگر بر تعامل جهان با حکومت کنونی کشور تاکید کرده‌است. سرپرست وزارت داخله دراین دیدار گفته که حکومت افغانستان به‌تعامل و تفاهم با همسایگان و جامعه جهانی معتقد است. در همین‌حال، سفیر […]

در ادامه خواست مقام‌های حکومت سرپرست از تعامل جهان با این حکومت، سرپرست وزارت داخله در دیدار با سفیر چین در کابل، بار دیگر بر تعامل جهان با حکومت کنونی کشور تاکید کرده‌است.

سرپرست وزارت داخله دراین دیدار گفته که حکومت افغانستان به‌تعامل و تفاهم با همسایگان و جامعه جهانی معتقد است. در همین‌حال، سفیر چین در کابل نیز گفته که پکن از سیاست‌های فشار و مداخله در افغانستان حمایت و پشتیبانی نمی‌‌کند. در همین‌حال، شمار از آگاهان سیاسی می‌گویند تازمانی که حکومت سرپرست به تعهدات جهانی عمل نکند، از سوی جهان به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.

نزدیک به دو سال از عمر حکومت سرپرست در کشور می‌گذرد و علی رغم تلاش‌های مکرر مقام‌های کنونی کابل برای کسب مشروعیت بین‌المللی، تاکنون هیچ کشوری این حکومت را به‌رسمیت نشناخته است. به تازگی، سرپرست وزارت داخله در دیدار با سفیر چین در کابل، بار دیگر بر تعامل جهان با حکومت کنونی کشور تاکید کرده‌است. سرپرست وزارت داخله دراین دیدار گفته که حکومت افغانستان به تعامل و تفاهم با همسایگان و جامعه جهانی معتقد است.

شمار از آگاهان سیاسی می‌گویند حکومت سرپرست خواست‌های جامعه بین‌المللی نادیده گرفته است. آنان همچنان می‌افزایند تازمانی که حکومت سرپرست به تعهدات جهانی عمل نکند، از سوی جهان به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.

مقام‌های حکومت سرپرست درحالی هر ازچند گاهی خواستار تعامل جهان با حکومت کنونی کشور می‌شوند که جامعه جهانی تشکیل حکومت فراگیر، اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان دربرابر کشورهای دیگر و رفع محدودیت‌های حقوق‌بشری را به‌عنوان پیش شرط‌های اصلی به‌رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست عنوان کرده‌اند.