سرپرست وزارت صحت عامه با حضور در نشست جی‌پنج، خواهان همکاری برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های ساری، بهبود وضعیت صحی کشور و ارتقای ظرفیت داکتران کشور شده‌است. سرپرست وزارت صحت عامه گفته‌است که در بخش‌های تطبیق واکسین پولیو و سایر واکسین‌ها دستاورد خوب دارند. در همین حال، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید این وزارت با افزایش […]

سرپرست وزارت صحت عامه با حضور در نشست جی‌پنج، خواهان همکاری برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های ساری، بهبود وضعیت صحی کشور و ارتقای ظرفیت داکتران کشور شده‌است.

سرپرست وزارت صحت عامه گفته‌است که در بخش‌های تطبیق واکسین پولیو و سایر واکسین‌ها دستاورد خوب دارند. در همین حال، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید این وزارت با افزایش کمپین‌ها، در صدد محو کامل پولیو در کشور است.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت کشور در رأس یک هیأت با هدف شرکت در نشست G5  طی سفری به ایران، با شرکت‌کنندگان نشست، درباره همکاری‌های مشترک بخش درمانی به خصوص جلوگیری از بیماری‌های ساری گفت‌وگو کرده‌است. در این نشست سرپرست وزارت صحت عامه خواستار همکاری ایران در مبارزه با بیماری سرطان شده‌است.

شرافت زمان عمار، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید سرپرست این وزارت در نشست G5 خواهان همکاری برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های ساری، بهبود وضعیت صحی کشور و همچنان ارتقای ظرفیت داکتران کشور شده‌است.

درهمین حال، سازمان جهانی صحت گفته که افغانستان به محو پولیو نزدیک شده‌است. همزمان بااین، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت در سال ۲۰۲۲ میلادی ۹ کمپاین کامیاب داشته که از ان جمله شش کمپاین ملی و ۳ کمپاین فرعی بوده‌است. وی می‌گوید که این کمپاین‌ها سبب کاهش پولیو در کشور شده‌است. آقای عمار همچنان گفت که این وزارت با ازدیاد کمپاین‌ها در صدد محو کامل پولیو در کشور است.

گفتنی‌است که افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان است که هنوز بیماری پولیو کودکان این دو کشور را تهدید می‌کند.