جمعیت اسلامی افغانستان طی پیامی قیام سوم حوت شهر کابل را خط استوار تاریخ و نمادی از همبستگی ظلم‌ستیزی خوانده‌است. در این پیام آمده است که چهل‌وسه سال قبل از امروز مردم کابل برای آزادی، استقلال و صیانت از ارزش‌های دینی و معنوی، شجاعانه به‌سوی خطر رفتند و با ندای ستم‌شُکن «الله اکبر» دست به […]

جمعیت اسلامی افغانستان طی پیامی قیام سوم حوت شهر کابل را خط استوار تاریخ و نمادی از همبستگی ظلم‌ستیزی خوانده‌است.

در این پیام آمده است که چهل‌وسه سال قبل از امروز مردم کابل برای آزادی، استقلال و صیانت از ارزش‌های دینی و معنوی، شجاعانه به‌سوی خطر رفتند و با ندای ستم‌شُکن «الله اکبر» دست به قیام الهام‌بخش زدند. در این پیام هم‌چنان آمده که این واقعه به‌عنوان خط استوار تاریخ و نُمادی از همبستگی، تدّین، استقلال‌طلبی، ظلم‌ستیزی و انزجار مردم افغانستان علیه دیکتاتوری، برای همیشه در جامعه گرامی‌ داشته خواهد شد. براساس این پیام، نیروهای اشغال‌گر و رژیم سفاک با به شهادت رساندن شمار زیادی از قیام‌ کنندگان شرافت‌مند تلاش کردند تا قیام را با بدترین روش‌‌های ممکنِ ضّد انسانی سرکوب نمایند، امّا درس و انگیزه والای عدالت‌‌طلبی و آزادگی‌‌یی‌ را که این حادثه تاریخی در میان مردم از خود به‌‌جا گذاشت سبب شد تا اراده جمعی به‌منظور رهایی از استبداد در سراسر کشور تقویت شود و در نتیجه فرجام سیاه و شرم‌آوری برای مستبدان رقم بخورد. در این پیام آمده که قیام عبرت‌انگیزِ‌ سوم حوت کابل و پیش‌تر از آن قیام مردم هرات مصداق پیروزی دایمی و انکارناپذیرِ اراده جمعی بر ظلم و استبداد است.