با بیش از دوسالگی محروم شدن زنان و دختران از حق تحصیل و کار در افغانستان، هنوزهم این محدودیت‌ها پایان نیافته است و به‌تازگی ۱۲ کشور جهان در حاشیه‌ای نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت زنان در کشور، از حکومت سرپرست خواسته اند تا نقض حقوق و آزادی‌‌های بشری را خاتمه ببخشند. این […]

با بیش از دوسالگی محروم شدن زنان و دختران از حق تحصیل و کار در افغانستان، هنوزهم این محدودیت‌ها پایان نیافته است و به‌تازگی ۱۲ کشور جهان در حاشیه‌ای نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت زنان در کشور، از حکومت سرپرست خواسته اند تا نقض حقوق و آزادی‌‌های بشری را خاتمه ببخشند.

این کشورها در اعلامیه‌ای همچنان می‌گویند که حکومت فراگیر با مشارکت کامل همه‌‌شهروندان افغانستان از جمله زنان و دختران و گروه‌‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌ها ضروری است.

در اعلامیه‌‌ای وزیران خارجه‌ ۱۲ کشور آمده است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، زنان و دختران افغانستان با فرمان‌ها از زندگی عمومی حذف شده‌‌اند در حین‌حال، اعلامیه می‌فزاید که تقریبا یک زن از هر دو زن در سال گذشته در افغانستان خشونت فیزیکی، جنسی یا خانگی را تجربه کرده‌‌اند. این کشورها درباره‌ آنچه که نهادینه‌ شدن محدویت‌ها  در افغانستان می‌گویند، نگرانی شدیدشان را ابراز کرده‌‌اند.

این در حالی‌است که با گذشت دو سال از حکومت سرپرست محدودیت‌ها علیه زنان و دختران درحال افزایش است و همراه مقام‌های حکومت سرپرست می‌گویند که این محدویت‌ها به‌صورت موقتی بوده و آنان در سدد فراهم سازی فضای مناست برای بانوان در کشور هستند.