اداره ی حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از غضب ساحات مربوط به پارک های صنعتی از سوی برخی از مقام های حکومتی خبر می دهد.صنایع ستون فقرات و هسته ی اساسی انکشاف اقتصادی را در یک جامعه تشکیل میدهد؛ اما رشد صنایع به یک بستر سازی منظم و سیستماتیک نیاز دارد. پارک های صنعتی […]

اداره ی حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از غضب ساحات مربوط به پارک های صنعتی از سوی برخی از مقام های حکومتی خبر می دهد.صنایع ستون فقرات و هسته ی اساسی انکشاف اقتصادی را در یک جامعه تشکیل میدهد؛ اما رشد صنایع به یک بستر سازی منظم و سیستماتیک نیاز دارد.

پارک های صنعتی از منظر اقتصادی محل مناسبی برای فعالیت های اقتصادی یک کشور است.اما اداره ی حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، از غضب ساحات مربوط به پارک های صنعتی از سوی برخی از مقام های حکومتی خبر می دهد.محمد قربان حقجو رییس اداره ی حمایت از سرمایه گذاری می گوید که بسیار از زمین ها که مربوط به پارک های صنعتی اند غضب و در موارد به اهداف غیر تولیدی استفاده شده اند.

رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری همچنان وضعیت بد پارک های صنعتی در افغانستان را نگران کننده می خواند و نبود برق دوامدار در پارک های صنعتی را از مشکل های جدی بر سر راه رشد صنعت در کشور می داند.

با اینهمه (امروزیکشنبه۲۵اسد/مرداد) تفاهمنامه ی میان پارک های صنعتی و شرکت برق کابل به هدف برق رسانی دوامدار به پارک های صنعتی به امضا رسید.عبدالرزاق صمدی رییس برشنا به صنعت کاران اطمینان می دهد که پس از این به صورت دوامدار در امر برق رسانی به پارک های صنعتی تلاش می کند.

این درحالیست که به گفته ی رییس اداره ی حمایت از سرمایه گذاری در حال حاضر از بیست و هفت پارک صنعتی در افغانستان، صرف پنج پارک صنعتی فعال بوده و هنوزهم مشکلات زیر بنایی پارک های صنعتی پا برجاست.