رییس جمهور غنی طی فرمانی صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را واپس داده است.پنج ماه پیش مجلس نمایندگان کشور صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را گرفته بود؛ چیزی که سروصداهای اعضای شوراهای ولایتی را به همراه داشت. به همین دلیل اعضای شوراهای ولایتی در سراسر کشور دست به راهپیمایی زدند .حالا سعید احمد خاموش رییس عمومی انسجام […]

رییس جمهور غنی طی فرمانی صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را واپس داده است.پنج ماه پیش مجلس نمایندگان کشور صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را گرفته بود؛ چیزی که سروصداهای اعضای شوراهای ولایتی را به همراه داشت.

به همین دلیل اعضای شوراهای ولایتی در سراسر کشور دست به راهپیمایی زدند .حالا سعید احمد خاموش رییس عمومی انسجام شوراهای ولایتی در ارگانهای محلی می گوید که محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور طی فرمانی صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را واپس داده است.

ازسویی هم نادر یما معاون پالیسی و مسلکی ارگانهای محلی می گوید که این اداره نظر به حکم رییس جمهور تلاش می کند تا ابهام هایی که در قانون شوراهای ولایتی وجود دارد برطرف کند و اعمال صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را مشخص کند.

درهمین حال اعضای شوراهای ولایتی می گویند که باید صلاحیت نظارتی این نهاد طی مکتوب از جانب اداره مستقل ارگانهای محلی روشن شود.بدین اساس شورای های ولایتی پس ازاین از علکردهای مسوولان محلی نظارت خواهند کرد.