راب الیفانت معاون وزارت خارجه کانادا می‌گوید که کشورش خواهان یک سیاست محتاطانه نسبت به‌مقام‌های کنونی افغانستان و همزمان رساندن کمک‌‌های انسان‌ دوستانه به‌مردم این کشور است. وی گفته که نباید به‌حکومتی که زنان را از آموزش و حقوق اجتماعی محروم می‌‌کند، کمک کرد. او هم‌چنان افزود که دولت کانادا حکومت کنونی را به‌رسمیت نخواهد […]

راب الیفانت معاون وزارت خارجه کانادا می‌گوید که کشورش خواهان یک سیاست محتاطانه نسبت به‌مقام‌های کنونی افغانستان و همزمان رساندن کمک‌‌های انسان‌ دوستانه به‌مردم این کشور است.

وی گفته که نباید به‌حکومتی که زنان را از آموزش و حقوق اجتماعی محروم می‌‌کند، کمک کرد. او هم‌چنان افزود که دولت کانادا حکومت کنونی را به‌رسمیت نخواهد شناخت. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که برای برون رفت از بن‌بست کنونی، باید باب گفت‌وگو میان حکومت سرپرست و جامعه جهانی گشوده شود.

راب الیفانت معاون وزیر خارجه کانادا در مصاحبه با رسانه‌ها تاکید کرده‌است که نباید به‌حکومتی که زنان را از آموزش محروم ساخته است، یاری رساند. او هم‌چنان گفت که دولت کانادا با این حکومت سرپرست، سیاست محتاطانه‌‌ای در پیش گرفته است. آقای الیفانت افزود که دولت کانادا برای به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان تلاش نمی‌کند: ″ما نباید به ‌رژیمی که پس از قدرت ‌گیری دختران و زنان کشور را از آموزش و حقوق اجتماعی‌شان محروم کرده است یاری برسانیم″.

به گفته این مقام وزارت خارجه کانادا، این کشور خواهان یک سیاست محتاطانه نسبت به‌مقام‌های کابل و همزمان رساندن کمک‌‌های انسان ‌دوستانه به مردم افغانستان است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان؛ سیاسی نمودن کمک‌های بشردوستانه را موثر نه دانسته و می‌گویند که برای برون رفت از بن‌بست کنونی باید باب گفت‌وگو میان حکومت سرپرست و جامعه جهانی گشوده شود.

این مقام وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که از طریق آژانس پناهندگان ملل متحد، کشورهای متحدش و کشورهایی که موقتا پناهجویان افغانستان را اسکان داده‌‌اند روند انتقال پناهجویان را انجام می‌‌دهد. هرچند او بیان داشت که نداشتن روابط دیپلماتیک و حضور در خاک افغانستان روند پذیرش پناهجو از افغانستان را دشوار می‌‌کند.

به گفته‌ای آقای الیفانت پس از فروپاشی نظام پیشین در افغانستان، کانادا تاکنون نزدیک به ۳۰ هزار تن از پناهجویان افغانستان پناهندگی داده‌است. این اظهارات درحالی بیان می‌شود که حدود یک و نیم سال از عمر حاکمیت جدید در افغانستان می‌گذرد و تاکنون هیچ کشوری آن را به‌رسمیت نشناخته است.