سازمان ملل متحد می‌گوید که مقدار اندکی از ۳ میلیارد دالر مورد نیاز کمک به افغانستان را دریافت کرد‌ه‌است. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تلاش‌ها برای حمایت از مردم افغانستان را افزایش دهد. در ادامه نگرانی‌های جهانی پیرامون افزایش فقر و بیکاری در کشور، سازمان ملل متحد باردیگر نسبت به کاهش کمک‌های بشردوستانه به […]

سازمان ملل متحد می‌گوید که مقدار اندکی از ۳ میلیارد دالر مورد نیاز کمک به افغانستان را دریافت کرد‌ه‌است. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تلاش‌ها برای حمایت از مردم افغانستان را افزایش دهد.

در ادامه نگرانی‌های جهانی پیرامون افزایش فقر و بیکاری در کشور، سازمان ملل متحد باردیگر نسبت به کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است. سازمان ملل متحد می‌گوید که این سازمان تاکنون تنها به ۶ درصد بیش از ۳ میلیارد دالر بودجه مورد نیاز برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان دست یافته‌است.این سازمان همچنان از جامعه جهانی خواسته تلاش‌ها برای حمایت از مردم افغانستان را افزایش دهد. همزمان، نهادهای امدادرسان می‌گویند که با کمبود بودجه برای ادامه کمک‌ها مواجه‌اند.

شمار دیگری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که از دست دادن کمک‌های جهانی برای شهروندان کشور در شرایط موجود که فقر و بیکار و رکود اقتصادی در اوج خود رسیده‌است، خطر جدی حیاتی حساب می‌شود.

این در حالیست که شهروندان افغانستان پس از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست و گسترش فقر و بیکاری، به‌گونه چشم‌گیری وابسته به کمک‌های بشردوستانه شده‌اند و اکنون کاهش این کمک‌ها به نگرانی جدی شهروندان کشور مبدل شده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv