در ادامه افزایش فقر در افغانستان، اتحادیه ملی کارگران افغانستان با ابراز نگرانی از آینده کودکان می‌گوید که بحرانی کنونی در افغانستان باعث شده که بسیاری از کودکان به کارهای شاقه رو آورند. این اتحادیه همچنان می‌افزاید که اگر اقدامی برای از بین بردن بحران بشری کنونی، صورت نگیرد، افغانستان شاهد یک بحرانی بزرگی خواهد […]

در ادامه افزایش فقر در افغانستان، اتحادیه ملی کارگران افغانستان با ابراز نگرانی از آینده کودکان می‌گوید که بحرانی کنونی در افغانستان باعث شده که بسیاری از کودکان به کارهای شاقه رو آورند.

این اتحادیه همچنان می‌افزاید که اگر اقدامی برای از بین بردن بحران بشری کنونی، صورت نگیرد، افغانستان شاهد یک بحرانی بزرگی خواهد بود. این در حالی‌است که دفترهماهنگ‌کننده سازمان ملل متحد نیزدر واکنشی به و ضعیت کنونی بشری افغانستان گفته است که وضعیت بد اقتصادی در افغانستان باعث کاهش درآمد مردم و افزایش بیکاری در این کشور شده‌است.

در ادامه افزایش فقر در افغانستان، اتحادیه ملی کارگران افغانستان با ابراز نگرانی از آینده کودکان می‌گوید که بحرانی کنونی در افغانستان باعث شده که بسیاری از کودکان به کارهای شاقه رو آورند. این اتحادیه همچنان می‌افزاید که اگر اقدامی برای از بین بردن بحران بشری کنونی در کشور صورت نگیرد، افغانستان شاهد یک بحرانی بزرگی خواهد بود.

درهمین‌حال، دفترهماهنگ‌کننده سازمان ملل متحد نیزدر واکنشی به‌و ضعیت کنونی افغانستان گفته است که وضعیت بد اقتصادی در افغانستان باعث کاهش درآمد مردم و افزایش بیکاری در این کشور شده‌است. این سازمان همچنان افزوده است که ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن درافغانستان نیاز به‌کمک‌های بشر دوستانه دارند که از آن جمله شش میلیون آن در یک قدمی قحطی قرار دارد.

این در حالی‌است که با سقوط حکومت پیشین و با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، اقتصاد این کشور به رکود مواجه شد و بسیاری‌ها شغل خود را از دست دادند و بسیاری از کودکان نیز به کارهای شاقه رو آورده اند و شماری زیادی از مردم به‌دلیل فقر و بیکاری مجبور به ترک کشورشان شده‌اند.