سازمان جهانی صحت درتازه‌ترین اعلامیه‌ای خود، از پیامدهای ناگوار کمبود بودجه و منابع در بخش صحت افغانستان هشدار داده است. این سازمان با نشر این اعلامیه از جامعه بین‌المللی خواست تا برای جلوگیری از بحران صحی در افغانستان کمک کند. سازمان جهانی صحت گفته است که در صورت تامین ‌نشدن بودجه، ۸ میلیون شهروند افغانستان […]

سازمان جهانی صحت درتازه‌ترین اعلامیه‌ای خود، از پیامدهای ناگوار کمبود بودجه و منابع در بخش صحت افغانستان هشدار داده است.

این سازمان با نشر این اعلامیه از جامعه بین‌المللی خواست تا برای جلوگیری از بحران صحی در افغانستان کمک کند. سازمان جهانی صحت گفته است که در صورت تامین ‌نشدن بودجه، ۸ میلیون شهروند افغانستان دسترسی به‌خدمات اولیه صحی و کمک‌‌های درمانی حیاتی را از دست خواهند داد و ۴۵۰ هزار بیمار نیز از خدمات مناسب روانی و نجات زندگی برخوردار نخواهند شد: ″وضعیت افغانستان بسیار ناراحت کننده است و کمبود منابع و بودجه برای حمایت از کارمندان صحی و مراکز صحی جان افراد بی ‌شماری را تهدید می ‌کند. زنان و دختران بیشترین آسیب را می ‌بینند. من باید از کمک ‌کنندگان بخواهم که کمک‌های سخاوتمندانه داشته باشند تا بتوانیم به کار نجات بخشی خود ادامه دهیم″.

در همین‌حال، مسوولان وزارت صحت عامه مشکل در ارایه خدمات صحی در نقاط دور دست کشور را می پذیرند و می گویند که با درنظر داشت امکانات، توازن و معیارها خدمات صحی به شهروندان کشور ارایه می‌شود.