ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست، گزارش ملل متحد از وضعیت حقوق‌بشری افغانستان را تبلیغات در برابر این حکومت خوانده‌است. سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که شماری از نهادهای دولتی و غیردولتی در برابر حکومت کنونی دست به‌پروپاگندای وسیع راه انداخته‌اند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در گزارشی که روز 〈پنجشنبه،۲۵ جوزا〉 نشر کرد، از موارد […]

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست، گزارش ملل متحد از وضعیت حقوق‌بشری افغانستان را تبلیغات در برابر این حکومت خوانده‌است.

سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که شماری از نهادهای دولتی و غیردولتی در برابر حکومت کنونی دست به‌پروپاگندای وسیع راه انداخته‌اند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در گزارشی که روز 〈پنجشنبه،۲۵ جوزا〉 نشر کرد، از موارد گسترده نقض حقوق زنان و محرومیت آنان از حقوق اجتماعی و سیاسی در افغانستان سخن زده است. درهمین‌حال، شماری از فعالان زن اقدامات جامعه جهانی را در بربر محدودیت‌های وضع شده علیه زنان کشور ناکافی می‌دانند.

حکومت سرپرست کشور، گزارش ملل متحد از وضعیت حقوق‌بشری افغانستان را تبلیغات در برابر حکومت سرپرست خوانده‌است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست گزارش اخیر گزارشگر حقوق‌بشر ملل متحد درباره وضعیت افغانستان عاری از حقیقت دانسته و می‌گوید که شماری از نهادهای دولتی و غیردولتی در برابر حکومت کنونی دست به‌پروپاگندای وسیع راه انداخته‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در گزارشی که روز پنج‌شنبه نشر کرد، از موارد گسترده نقض حقوق زنان و محرومیت آنان از حقوق اجتماعی و سیاسی در افغانستان سخن زده است. در این گزارش به ۵۰ دستور حکومت سرپرست اشاره شده که در آن حقوق و آزادی‌های زنان محدود شده‌است.

درهمین‌حال، شماری از فعالان زن اقدامات جامعه جهانی را در بربر محدودیت‌های وضع شده علیه زنان کشور ناکافی می‌دانند.

گفتنی‌است که پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، محدودیت‌های بر کار و آموزش زنان وضع شد که در سطح داخلی و خارجی واکنش برانگیز شد.