مایکل لویستون، پژوهشگر مرکز روابط بین‌الملل اوراسیا، گفته است که با تشدید رقابت‌های ژیوپولتیکی، چالش‌های افغانستان برای آسیای مرکزی بزرگ است. لویستون افزوده که افغانستان هنوز یک مشکل خیلی بزرگ‌تر از اوکراین برای منطقه است. این پژوهشگر اوراسیا موضوع رقابت‌های چین و مساله کم‌بود آب و افغانستان را در منطقه جدی دانسته است. او همچنان […]

مایکل لویستون، پژوهشگر مرکز روابط بین‌الملل اوراسیا، گفته است که با تشدید رقابت‌های ژیوپولتیکی، چالش‌های افغانستان برای آسیای مرکزی بزرگ است.

لویستون افزوده که افغانستان هنوز یک مشکل خیلی بزرگ‌تر از اوکراین برای منطقه است. این پژوهشگر اوراسیا موضوع رقابت‌های چین و مساله کم‌بود آب و افغانستان را در منطقه جدی دانسته است. او همچنان بیان داشته که چین با اجرای سیاست مناسب اقتصادی، سیاسی و امنیتی در آسیای مرکزی در صدد نفوذ بیشتر به‌این سمت آسیا است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان می‌گویند که اگر از فرصت پیش آمده جهانی استفاده نشود، افغانستان بار دیگر به‌یک چالش جهانی بدل خواهد شد.

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت جاری افغانستان، مایکل لویستون، پژوهشگر مرکز روابط بین‌الملل اوراسیا، در مصاحبه‌ای با آستانه تایمز گفته است که با تشدید رقابت‌های ژیوپولتیکی، چالش‌های افغانستان برای آسیای مرکزی بزرگ است. لویستون افزود که افغانستان هنوز یک مشکل خیلی بزرگ‌تر از اوکراین برای منطقه است. این پژوهشگر اوراسیا در این مصاحبه به‌موضوع رقابت‌های چین، نقش قزاقستان، مساله کم‌بود آب و افغانستان اشاره کرده‌است. آقای لویستون ضمن اشاره به‌تشدید رقابت‌های ژیوپولتیکی در آسیای مرکزی و کم‌بود آب گفته است که رسیدگی به‌وضعیت افغانستان همچنان در راس کار آسیای مرکزی قرار دارد: ″اتحادیه اروپا همچنان نگران بحران افغانستان است و آنرا به‌یک جنبه مهم از روابط آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. گرچه مردم اروپا بحران افغانستان را دست‌کم می‌گیرند، اما آنچه که بیشتر مردم در آسیای مرکزی را نگران کرده‌است، اوکراین نیست، افغانستان است″.

این پژوهشگر در مورد رقابت چین و امریکا در آسیایی مرکزی بدین باور است که چین با اجرای سیاست مناسب اقتصادی، سیاسی و امنیتی در آسیای مرکزی در صدد نفوذ بیشتر به‌این سمت آسیا است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان وضعیت کنونی جهان را برای افغانستان یک فرصت دانسته می‌گویند اگر از این فرصت استفاده بهینه نشود، افغانستان بار دیگر به‌یک چالش جهانی بدل خواهد شد.

این پژوهشگر فرانسوی درحالی چنین ادعای را مطرح کرده‌است که بسیاری‌ها به‌این باورند که جنگ اوکراین باعث شده که افغانستان از محراق توجه جهان به‌حاشیه رانده شده شود.