در ادامه نگرانی‌ها از افزایش فقر درکشور، بریتانیا بیش از ۵۰در صد کمک‌های بشری‌اش را به افغانستان کاهش داده‌است. کمیسیون ناظر بر کمک‌های خارجی بریتانیا گفته است که بریتانیا باید در مورد این تصمیم تجدید نظر کنند، زیرا کمک‌های بشری این نهاد نقش مهمی را در وضعیت کنونی کشور دارد. درهمین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی […]

در ادامه نگرانی‌ها از افزایش فقر درکشور، بریتانیا بیش از ۵۰در صد کمک‌های بشری‌اش را به افغانستان کاهش داده‌است.

کمیسیون ناظر بر کمک‌های خارجی بریتانیا گفته است که بریتانیا باید در مورد این تصمیم تجدید نظر کنند، زیرا کمک‌های بشری این نهاد نقش مهمی را در وضعیت کنونی کشور دارد. درهمین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی با ابراز نگرانی ازوضعیت  کنونی کشور، می‌گویند که اگر کمک‌های بشری کاهش یابد، افغانستان شاهد بحران بزرگی بشری خواهد بود.

در ادامه نگرانی‌ها از افزایش فقر در کشور، بریتانیا بیش از ۵۰ در صد کمک‌های مالی‌اش را در افغانستان کاهش داده‌است. کمیسیون ناظر بر کمک‌های خارجی بریتانیا گفته است که بریتانیا باید در مورد این تصمیم‌شان  تجدید نظرکند؛ زیرا کمک‌های بشری این نهاد نقش مهمی را در وضعیت کنونی کشور دارد. این نهاد افزوده که کاهش این کمک‌ها سبب تعطیل و تاخیر در برخی برنامه‌‌ها، از جمله واکسیناسیون پولیو و ماین ‌روبی شده‌است. مسوول این نهاد از بریتانیا خواسته که نظارت موثر برمصرف کمک‌های خود در افغانستان، داشته باشند.

در همین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی با ابراز نگرانی از وضعیت  کنونی کشور می‌گویند که اگر کمک‌های بشری کاهش یابد، افغانستان شاهد بحران بزرگی بشری خواهد بود.

این در حالی‌است که با سقوط حکومت پیشین و با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، اقتصاد کشور در پی کاهش کمک‌های خارجی، به رکود مواجه شد و بیشتر از یک میلیون تن نیز شغل خود را از دست  دادند و شماری زیادی از مردم به‌دلیل فقر و بیکاری مجبور به ترک کشور شدند.