کمیته‌ی بین‌المللی نجات می‌گوید افغانستان در حال‌حاضر با ورود به سومین سال خشک‌سالی، درجمع آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان قرار گرفته است. دیوید میلیند، مدیر عامل این کمیته می‌گوید که با سقوط حکومت پیشین در افغانستان این کشور شکنندگی‌های فزاینده‌ای تجربه کرده‌است. او توقف کمک‌های خارجی و بشری و فروپاشی  اقتصادی را از عموامل مهم عمیق‌تر شدن […]

کمیته‌ی بین‌المللی نجات می‌گوید افغانستان در حال‌حاضر با ورود به سومین سال خشک‌سالی، درجمع آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان قرار گرفته است.

دیوید میلیند، مدیر عامل این کمیته می‌گوید که با سقوط حکومت پیشین در افغانستان این کشور شکنندگی‌های فزاینده‌ای تجربه کرده‌است. او توقف کمک‌های خارجی و بشری و فروپاشی  اقتصادی را از عموامل مهم عمیق‌تر شدن فقر گسترده در افغانستان دانسته است. در همین‌حال، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به‌حوداث می‌گوید که تغییرات اقلیمی زندگی ومعیشت مردم را تهدید می‌کنند. آقای رحیمی از کشورهای که نقش کلیدی درتغییرات اقلیمی دارند، درخواست همکاری کرده‌است.

در پی وقوع سیلاب‌ها و خشک‌سالی در سال گذشته هزار تن جان خود را از دست دادند و بیش از هزارمواشی نیز در کشور تلف شد. دیوید میلیند، مدیر عامل کمیته‌ی بین‌المللی نجات می‌گوید که افغانستاان در حال‌حاضر با ورود به‌سومین سال خشک‌سالی، در جمع آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان قرار گرفته است. آقای میلیند گفته است که با سقوط حکومت پیشین در افغانستان این کشور شکنند گی‌های فزاینده‌ای تجربه کرده‌است. از جمله توقف کمک‌های خارجی و بشری و فروپاشی اقتصادی باعث عمیق‌تر شدن فقر گسترده در افغانستان شده‌است. آقای میلیند هم‎چنان افزوده‌است که برای کاهش این حوادث باید اقدامت بیش‌تری صورت گیرد.

شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به‌حوداث با ابراز نگرانی می‌گوید که تغییرات اقلیمی زندگی و معیشت مردم را تهدید می‌کنند. آقای رحیمی افزوده است که با گرم شدن بیش‌تر آب و هوا در برخی ازمناطق ممکن است آن مناطق غیر قابل سکونت شود؛ زیرا به گفته وی، زمین‌های کشاورزی به بیابان تبدیل می‌شوند. آقای رحیمی هم‌چنان از کشورهای که نقش کلیدی درتغییرات اقلیمی دارند، درخواست همکاری کرده‌است.

این در حالی‌است با سقوط حکومت پیشین، افغانستان در حالی وارد سومین خشک‌سالی خود شده‌است که سیلاب‌های مدهش در برخی از مناطق کشور تولید مواد غذایی را کاهش داده و مردم را از خانه‌های‌شان آورده کرده‌است و این سیلاب تلفات جهانی و خسارات مالی را نیز درپی داشته است.