همسر رییس جمهوری می گوید که عامل اصلی بیشترین خشونت ها علیه زنان در کشور استفاده از مواد مخدر است.با گذشت هرروز کشت، تولید و ترافیک مواد مخدر در کشور رو به افزایش است.هم اکنون بیش از سه میلیون تن در کشور معتاد به مواد مخدر اند. (امروزیکشنبه۲۵اسد/مرداد) نشستی تحت عنوان” هماهنگی رسانه ها در […]

همسر رییس جمهوری می گوید که عامل اصلی بیشترین خشونت ها علیه زنان در کشور استفاده از مواد مخدر است.با گذشت هرروز کشت، تولید و ترافیک مواد مخدر در کشور رو به افزایش است.هم اکنون بیش از سه میلیون تن در کشور معتاد به مواد مخدر اند.

(امروزیکشنبه۲۵اسد/مرداد) نشستی تحت عنوان” هماهنگی رسانه ها در حمایت و گسترش مبارزه همگانی با مواد مخدر” در کابل برگزار شده است.

هدف از این نشست آگاهی دادن مردم از زیان های مواد مخدر گفته می شود.بی بی گل رولا غنی همسر محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که عامل اصلی بیشتر خشونت ها علیه زنان در کشور استعمال مواد مخدر است.

همسر رییس جمهوری نقش رسانه ها را در زمینه مبارزه با مواد مخدر تاثیر گذارمی داند و می گوید که  نیاز است تا یک بسیج عمومی مردمی در زمینه مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور شکل گیرد.

در همین حال عبدالخلیل بختیار رییس عملیاتی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله می گوید تنها در کابل در پنج ماه گذشته نزدیگ به یازده تن مواد مخدر به دست نیروهای امنیتی افتاده است.آقای بخیتار می افزاید که تشکیل کنونی معینیت مواد مخدر وزارت داخله برای مبارزه با مواد مخدر در کشور کافی نیست و باید در این زمینه تجدید نظر شود .

تاثیر آگاهی دهی رسانه ها برای مردم یک امر واقعی است، اما نهاد های حمایت کننده از رسانه ها می گویند که نبود حمایت های قانونی و همه جانبه از خبرنگارن زمینه را برای مبارزه رسانه ها بر ضد مواد مخدر در کشور کند کرده است.