مسوولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و ریاست انسجام هماهنگی تطهیر ماین از روز بین‌المللی ماین پاکی در شهر کابل، بزرگداشت کردند. مسوولان تاکید کردند که در یک سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر ساحه از وجود ماین‌های مختلف پاک‌سازی شده‌است و درحال‌حاضر، بیش‌تر از هزار کیلومتر ساحات هنوز نیاز به پاک‌کاری دارد. […]

مسوولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و ریاست انسجام هماهنگی تطهیر ماین از روز بین‌المللی ماین پاکی در شهر کابل، بزرگداشت کردند.

مسوولان تاکید کردند که در یک سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر ساحه از وجود ماین‌های مختلف پاک‌سازی شده‌است و درحال‌حاضر، بیش‌تر از هزار کیلومتر ساحات هنوز نیاز به پاک‌کاری دارد. در همین‌حال، شماری از کسانی که قبلا ماین‌پاک بودند و در جریان وظیف معیوب شده‌اند می‌گویند که ملل متحد در زمینه ماین‌پاکی به افغانستان کمک کند. از این روز در افغانستان در حالی بزرگداشت می‌شود که ماین‌های خنثا نشده قربانیان زیادی از شهروندان کشور گرفته است.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین از روز جهانی ماین‌پاکی بزرگداشت کردند. رییس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین از پاک‌سازی ۳۴۴۴ روستا از وجود ماین‌ها خبر داد و تاکید کرد که در حال‌حاضر، حدود ۱۲۰۰ کیلومتر ساحه ملبث با ماین نیاز به پاک‌کاری دارد.

آقای رستم خان در ادامه افزود که در یک سال پسین، حدود ۱۰۰ کیلومتر ساحه ملبث با ماین در افغانستان پاک‌کاری شده‌است.

همزمان، مشاور وزارت آب و انرژی از جهانیان خواست که در زمینه پاک‌سازی افغانستان از وجود ماین‌ها، وظیفه انسانی خود را انجام دهند و کمک کنند.

در کنار این، رییس یکی از موسسه‌های ماین‌پاکی گفت که تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد ساحات کشور از وجود ماین‌ها پاک‌سازی شده‌است.

در همین‌حال، شماری از کسانی که قبلا کارمند نهادهای ماین‌پاکی بودند و در جریان کارمعیوب شده‌اند می‌گویند که ملل متحد باید بودجه بدهد تا نهادهای ذیدخل بتوانند کار ماین‌پاکی را ادامه دهند.

روز بین‌المللی ماین‌پاکی در افغانستان در حالی بزرگداشت می‌شود که بربنیاد گزارش‌ها، ماین‌های خنثا نشده در ساحات مختلف کشور سالانه افراد زیادی را به کام مرگ می‌کشاند.