پروژه‌ای تحت نام ″نان و کار″ توسط شماری از جوانان در شهر کابل آغاز به‌فعالیت کرد. رییس این پروژه، هدف از راه اندازی آنرا کم کردن فقر و کمک به‌شهروندان نیازمند و در عین زمان، فراهم کردن زمینه اشتغال به صدها تن از شهروندان افغانستان عنوان کرد. در کنار این، شماری از اشتراک کنندگان به […]

پروژه‌ای تحت نام ″نان و کار″ توسط شماری از جوانان در شهر کابل آغاز به‌فعالیت کرد. رییس این پروژه، هدف از راه اندازی آنرا کم کردن فقر و کمک به‌شهروندان نیازمند و در عین زمان، فراهم کردن زمینه اشتغال به صدها تن از شهروندان افغانستان عنوان کرد.

در کنار این، شماری از اشتراک کنندگان به راه اندازی چنین پروژه‌های خوشبین اند و از نهادهای دولتی و غیر دولتی ملی و بین‌المللی می‌خواهند که از این چنینی پروژه‌های حمایت کنند. این پروژه در حالی راه اندازی شده که براساس گزارش نهادهای امدادی، میلیون‌ها تن از شهروندان کشور نیاز به‌کمک‌های فوری دارند.

در شرایطی که شمار زیادی از جوانان بنا به‎مشکلات اقتصادی، امنیتی و نبود کار کشور را ترک می‌کنند، چند تن از جوانان کمر بستند که برای کمک به هم‌نوعان خود کمک کنند. این جوانان پروژه‌ای را زیر نام “نان و کار” در شهر کابل راه اندازی کردند. بانی و رییس این پروژه، هدف از راه اندازی آنرا فقرزدایی در کشور می‌داند و می‌افزاید تلاش می‌کنند که نیازمندان افغانستان را تا حدودی کمک کنند.

رییس این نهاد در ادامه می‌گوید که آنان زمینه کار را برای حدود یک میلیون تن فراهم می‌کنند که سهولت‌های ویژه‌ای برای زنان و دختران در نظر گرفته اند تا آنان بتواننند با خیال آسوده فعالیت کنند.

در کنار این، شماری از اشتراک کنندگان در مراسم افتتاحیه نهاد نان و کار از نهادهای دولتی و غیر دولتی می‌خواهند که از چنین برنامه‎های حمایت کرده و در امر گسترش آن، همکاری داشته باشند.

پروژه نان و کار در حالی آغاز به فعالیت کرده‌است که بر بنیاد گزارش نهادهای امدادی در افغانستان، در حال‌حاضر چیزی حدود ۲۸ میلیون تن که دو سوم شهروندان کشور را تشکیل می‌دهند، نیاز بی‌درنگ به‌کمک‌های بشردوستانه دارند.