با فرا رسیدن روز جهانی قلب در کشور، وزارت صحت عامه طی مراسمی از این روز بزگداشت و از همه مردم کشور خواستار همکاری در بخش وقایه از بیماری قلبی شد. در این نشست، شماری از داکتران کشور می‌گویند که برای ریشه کن کردن امراض قلبی باید سطح آگاهی مردم افزایش داده شود. به گفته […]

با فرا رسیدن روز جهانی قلب در کشور، وزارت صحت عامه طی مراسمی از این روز بزگداشت و از همه مردم کشور خواستار همکاری در بخش وقایه از بیماری قلبی شد.

در این نشست، شماری از داکتران کشور می‌گویند که برای ریشه کن کردن امراض قلبی باید سطح آگاهی مردم افزایش داده شود. به گفته آنان سهولت و زمینه تاسیس شفاخانه‌های مجهز و استاندرد در سطح کشور ایجاد و با انجمن‌های جهانی ارتباط برقرار شود. آنان همچنان خواهان حمایت سازمان‌های جهانی برای مبارزه با بیماری قلبی در کشور شدند.

در این‌حال، سازمان جهانی صحت با ابراز نگرانی می‌گوید که بیماری‌های غیرساری در جهان در حالی افزایش است که اگر برای جلوگیری از این بیماری ها وقایه صورت نگیرد بیش از ۷۰ درصد تلفات که بیشتر آن زنان است، خواهد داشت. این سازمان همچنان می‌گوید که بیماری ساری ۷۴ درصد مرگ‌ومیر جهان را تشکیل می‌دهد که ۱۶ درصد آن تنها مرگ‌و‌میر قلبی است: ″از سال ۲۰۲۰، به‌این‌سو امراض غیرساری در حال افزایش است. ۷۴ درصد مرگ‌ومیر از اثر امراض غیر ساری است. ۱۶ درصد ان از اثر بیماری‌های قلبی است. اگر این امراض وقایه نشود، به بیش از ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت″.

در حالی از روز جهانی قلب در کشور بزرگداشت می‌شود که شهروندان افغانستان با فقر غذایی شدید و عدم دسترسی به‌خدمات صحی مواجه اند.