به دنبال نارضایتی‌های شهروندان کشور از رفتار محتسبان وزارت امر به معروف، یک راننده لین پل سوخته- دشت برچی ادعا می‌کند که از سوی یک محتسب این وزارت با او برخورد زشت صورت گرفته است. درهمین‌حال، سخنگوی وزارت امر به معروف می‌گوید کسی که با این راننده برخورد ناپسند کرده، برخورد قانونی صورت گرفته است. […]

به دنبال نارضایتی‌های شهروندان کشور از رفتار محتسبان وزارت امر به معروف، یک راننده لین پل سوخته- دشت برچی ادعا می‌کند که از سوی یک محتسب این وزارت با او برخورد زشت صورت گرفته است.

درهمین‌حال، سخنگوی وزارت امر به معروف می‌گوید کسی که با این راننده برخورد ناپسند کرده، برخورد قانونی صورت گرفته است. به گفته وی، این محتسب از وظیفه برکنار و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده‌است. این در حالی‌است که پیش از نیز محتسبان وزارت امر به معروف در شماری از ولایت‌ها با مردم برخورد زشت کردند.

در برخی از موارد، مردم از برخورد محتسبان وزارت امر به معروف شاکی ‌اند. محمدصادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌‌گوید که این وزارت به‌شکایت‌های مردم در موارد مختلف رسیدگی می‌‌کند. در تازه‌ترین مورد و به‌دنبال نارضایتی‌های شهروندان کشور از رفتار محتسبان وزارت امر به معروف، یک راننده لین پل سوخته- دشت برچی ادعا می‌کند که از سوی یک محتسب این وزارت با او برخورد زشت صورت گرفته است.

درهمین‌حال، سخنگوی وزارت امر به معروف می‌گوید با کسی که با این راننده برخورد ناپسند کرده، برخورد قانونی صورت گرفته است. به گفته وی، این محتسب از وظیفه برکنار و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده‌است.

این در حالی‌است که پیش از نیز محتسبان وزارت امر به معروف در شماری از ولایت‌ها با مردم برخورد زشت کردند. وزارت امر به معروف پیش از نیز اعلام کرده بود محتسبی که راننده‌ ای را در شهر مزار شریف سیلی زد، به پنجه قانون سپرده شد.