اداره ملی غذا و داروی افغانستان توافقنامه‌ای را با انجمن واردکنندگان چای امضای کرده‌است که به اساس آن، به تمام بازرگانانی که چای با کیفیت پایین و وارد کردن رنگ مصنوعی به آن، وارد می‌کنند، هشدار داده‌است. سرپرست اداره ملی غذا و داروی افغانستان به بازرگانانی که چای را وارد می‌کنند دو ماه مهلت داده […]

اداره ملی غذا و داروی افغانستان توافقنامه‌ای را با انجمن واردکنندگان چای امضای کرده‌است که به اساس آن، به تمام بازرگانانی که چای با کیفیت پایین و وارد کردن رنگ مصنوعی به آن، وارد می‌کنند، هشدار داده‌است.

سرپرست اداره ملی غذا و داروی افغانستان به بازرگانانی که چای را وارد می‌کنند دو ماه مهلت داده که چای بی‌کیفیت را وارد بازار نکنند. درهمین‌حال، انجمن واردکنندگان چای از تصمیم اداری ملی غذا و دارو استقبال می‌کند و می‌گوید که پس از گذشت دو ماه، به هیچ عنوان چای رنگی وارد نخواهند کرد.

اداره ملی غذا و داروی افغانستان، به تمامی بازرگانان واردکننده چای به کشور هشدار داده که چایی را که رنگ مصنوعی در آن مخلوط شده‌است وارد کشور نکنند. داکتر عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی غذا و داروی افغانستان، در این خصوص توافقنامه‌ای را با انجمن واردکنندگان چای به امضای رسانده است که براساس آن پس از این بازرگانان چای با کیفیت وارد کشور کنند.

سرپرست این اداره به واردکندگان چای دو ماه مهلت داده است که از وارد کردن چای بیکفیت و رنگ شده جلوگیری کنند.

درهمین‌حال، انجمن واردکنندگان چای از تصمیم اداری ملی غذا و دارو استقبال می‌کند و گوید که پس از گذشت دو ماه، به هیچ عنوان چای رنگی وارد نخواهند کرد.

گفتنی‌است که چای یک ماده طبیعی است که طبق استانداردهای جهانی افزودن رنگ مصنوعی به آن ممنوع است؛ زیرا سبب بیماری‌های مختلفی از جمله کلیه، مثانه، پوست و حتی سرطان می‌شود.