بیستم جون مصادف با روز جهانی پناهنده است. این روز در حالی فرا رسیده است که از حدود دو سال به‌این طرفف بخشی از جمعیت افغانستان پس از سقوط حکومت پیشین، کشور را ترک گفته‌اند. در همین‌حال، شماری از فعالان مهاجرین دلیل اساسی مهاجرت‌ها را بدتر شدن وضعیت زندگی در کشور خوانده و از حکومت […]

بیستم جون مصادف با روز جهانی پناهنده است.

این روز در حالی فرا رسیده است که از حدود دو سال به‌این طرفف بخشی از جمعیت افغانستان پس از سقوط حکومت پیشین، کشور را ترک گفته‌اند. در همین‌حال، شماری از فعالان مهاجرین دلیل اساسی مهاجرت‌ها را بدتر شدن وضعیت زندگی در کشور خوانده و از حکومت کنونی می‌خواهند که برای شهروندان زندگی باثبات و مرفه فراهم کند تا از مهاجرت دست بردارند. همزمان با این، شماری از مهاجران از سخت بودن شرایط مهاجرت شکایت دارند. آنان خواهان توجه جدی نهادهای پیشتی‌بان مهاجران نیز شده‌اند.

بیستم جون مصادف است با روز جهانی پناهندگان. این روز در حالی فرا رسیده است که از حدود دو سال به‌این طرف بخشی از جمعیت افغانستان پس از سقوط حکومت پیشین که زندگی‌شان را در خطر میدین مجبور به‌‍ترک کشور شده‌اند. بسیاری از کسانی که در این جریان مجبور به‌ترک افغانستان شده‌اند، کارمندان حکومت پیشین، فعالان حقوق زن، خبرنگاران و دیگر اقشار جامعه‌اند که برخی‌ها به‌کشورهای اروپایی و امریکایی رفته و عده‌ای هنوزهم در کشورهای همسایه افغانستان باقی مانده‌اند.

در همین‌حال، آصفه استانکزی، یکی از فعالان مهاجران دلیل اساسی مهاجرت‌ها را بدتر شدن وضعیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و همچنان امنیتی خوانده و از حکومت کنونی می‌خواهد که برای شهروندان زندگی باثبات را فراهم کند تا از مهاجرت دست بردارند.

همزمان با این شماری از مهاجرین با یادآوری عوامل مهاجرت‌شان می‌گویند که مهاجرین کشور با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آنان به‌بهتر شدن وضعیت افغانستان برای دوباره برگشتن‌شان به کشور خوشبین هستند.

از سویی‌هم، شماری دیگری از مهاجران از سخت بودن شرایط مهاجرت شکایت دارند. آنان خواهان توجه جدی نهادهای پیشتی‌بان مهاجرین نیز شده‌اند.

این درحالی‌است که بیشتر پناهجویان افغانستانی نخست به‌کشورهای همسایه و پس از آن به‌گونه قانونی و تعدادی نیز به‌طور غیرقانونی به‌کشورهای اروپایی می‌‌روند تا درخواست پناهندگی بدهند.