سازمان ملل متحد با نگرانی از کم‌بود قابله‌ها در شفاخانه‌های کشور گفته که کم‌بود قابله‌ها در افغانستان سبب افزایش مرگ‌ومیر نوزادن و مادران می‌شود. درهمین‌حال، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت در یک‌و‌نیم سال گذشته، شش‌و‌نیم هزار کارمند صحی استخدام کرده‌است که از آن جمله ۵۰ درصد آنان زنان قابله و نرس بوده‌اند. […]

سازمان ملل متحد با نگرانی از کم‌بود قابله‌ها در شفاخانه‌های کشور گفته که کم‌بود قابله‌ها در افغانستان سبب افزایش مرگ‌ومیر نوزادن و مادران می‌شود.

درهمین‌حال، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت در یک‌و‌نیم سال گذشته، شش‌و‌نیم هزار کارمند صحی استخدام کرده‌است که از آن جمله ۵۰ درصد آنان زنان قابله و نرس بوده‌اند. سخنگوی این وزارت می‌گوید که وزارت صحت عامه در صدد ازیاد قابله‌ها در شفانه‌ها است.

سازمان ملل متحد از کم‌بود قابله و نرس در شفاخانه‌های کشور نگرانی کرده و گفته است که کم‌بود قابله ها در افغانستان سبب افزایش مرگ‌ومیر نوزادن و مادران می‌شود.

در همین‌حال، شرافت زمان عمار، سخنگوی وزارت صحت عامه، حکومت پیشین را در استخدام قابله‎ها متهم به کم کاری می‌کند و می‌گوید که وزارت صحت عامه در یک‌ونیم سال گذشته شش‌ونیم هزار کارمند صحی استخدام کرده‌است که از آن جمله ۵۰ درصد آنان زنان قابله و نرس بودهپ‌است.

سخنگوی این وزارت می‌گوید که وزارت صحت عامه در صدد ازیاد قابله‌ها در شفانه‌های کشور است.

این درحالی‌است که با سقوط حکومت پیشین دختران از رفتن به‌مکتب‌ها و دانشگاه‌ها منع شده‌اند، با این وضعیت، کم‌بود قابله‌ها در شفاخانه‌های کشور در آینده‌ها محسوس خواهد بود.