بر اساس اعلامیه‌یی وزارت تحصیلات عالی سر از پانزده حوت سال جاری دروازه‌های دانشگاه‌ها در مناظق سردسیر افغانستان به‌روی دانش‌جویان باز شده‌است، اما نه برای همه، بلکه تنها برای دانشجویان پسر. این در حالیست که تاکنون از سرنوشت دانشجویان دختر هنوز هیچ خبری نیست. وزارت تحصیلات عالی به رسانه‌ها گفته که دختران موظف اند تا […]

بر اساس اعلامیه‌یی وزارت تحصیلات عالی سر از پانزده حوت سال جاری دروازه‌های دانشگاه‌ها در مناظق سردسیر افغانستان به‌روی دانش‌جویان باز شده‌است، اما نه برای همه، بلکه تنها برای دانشجویان پسر.
این در حالیست که تاکنون از سرنوشت دانشجویان دختر هنوز هیچ خبری نیست.
وزارت تحصیلات عالی به رسانه‌ها گفته که دختران موظف اند تا اطلاع ثانی به دانشگاه‌ها نروند.
همزمان با این، امینه محمد معاون دبیرکل سازمان‌ملل با انتقاد از بسته‌ماندن دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها از جامعه جهانی خواسته است، برای رعایت حقوق زنان در افغانستان هم‌دست شوند.

مهمانان آخر خط
عیسی اسحاق‌زی، رییس کانگرس ملی افغانستان
سیدمصطفی مرتضوی، استاد دانشگاه
سخی وحدت، آگاه مسایل سیاسی