سه سال پیش از امروز در چنین روزی توافق‌نامه دوحه میان امریکا و امارت اسلامی امضا شد. آگاهان به این باور اند که این توافق‌نامه زمینه خروج نیروهای خارجی از افغانستان را مساعد ساخت. شماری هم امضای این توافق‌نامه را پایان طولانی‌ترین جنگ تاریخ امریکا می‌دانند. از سویی دیگر، منتقدان این توافق‌نامه باور دارند که […]

سه سال پیش از امروز در چنین روزی توافق‌نامه دوحه میان امریکا و امارت اسلامی امضا شد.
آگاهان به این باور اند که این توافق‌نامه زمینه خروج نیروهای خارجی از افغانستان را مساعد ساخت. شماری هم امضای این توافق‌نامه را پایان طولانی‌ترین جنگ تاریخ امریکا می‌دانند.
از سویی دیگر، منتقدان این توافق‌نامه باور دارند که پیمان دوحه نکات پنهانی دارد و این نکات باعث شده تا زمینه برای بازگشت امارت اسلامی به قدرت مساعد شود و نظام جمهوریت سقوط کند.
اما موافقان و اعضای حکومت سرپرست باور دارند که این توافق‌نامه نکات پنهانی ندارد.

مهمانان آخر خط
محمد اسحاق اتمر، استاد دانشگاه
سید هاشم جوادی بلخابی، آگاه مسایل سیاسی
دکتر فضل من الله ممتاز، دیپلمات پیشین و عضو شورای رهبری روند ملی عدالت‌خواه افغانستان