در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد بشری و اقتصادی در افغانستان، گروه جهانی بحران می گوید که کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، تاثیرات ناگواری بر وضعیت مردم این کشور دارد. گروه جهانی بحران افزوده که کشورهای غربی باید موضع مشروعی علیه افغانستان اتخاذ کنند. گروه جهانی بحران تاکید کرده که فشار اقتصادی بر ط‌البان موثر […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد بشری و اقتصادی در افغانستان، گروه جهانی بحران می گوید که کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، تاثیرات ناگواری بر وضعیت مردم این کشور دارد.
گروه جهانی بحران افزوده که کشورهای غربی باید موضع مشروعی علیه افغانستان اتخاذ کنند.
گروه جهانی بحران تاکید کرده که فشار اقتصادی بر ط‌البان موثر نیست، تنها رنج مردم را بیشتر می‌کند.
در کنار این، شماری از کارشناسان به این باور اند که کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نباید مشروط شوند.
این کارشناسان می گویند لازم است که حکومت سرپرست با جهان به هر شکلی تعامل کند تا مشکل مردم افغانستان برطرف شود.

مهمانان آخر خط
محمد سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان
عزیز معارج، دیپلمات پیشین
عبدالجمیل شیرانی، آگاه سیاسی