در ادامه انتقادها از نبود قانون اساسی در کشور، انجمن سراسری حقوق‌دانان افغانستان در فراخوانی در آستانه برگزاری نشست دوحه، خواستار اجرای قانون اساسی در کشور شده است. این انجمن همچنان تاکید کرده که عدم توجه به خواست‌های مردم عواقب هولناکی در پی خواهد داشت و حاکمیت قانون، برای بیرون شدن از انزوای جهانی ضروری […]

در ادامه انتقادها از نبود قانون اساسی در کشور، انجمن سراسری حقوق‌دانان افغانستان در فراخوانی در آستانه برگزاری نشست دوحه، خواستار اجرای قانون اساسی در کشور شده است.

این انجمن همچنان تاکید کرده که عدم توجه به خواست‌های مردم عواقب هولناکی در پی خواهد داشت و حاکمیت قانون، برای بیرون شدن از انزوای جهانی ضروری است.

انجمن سراسری حقوق‌دانان افغانستان افزوده که جامعه جهانی باید به ندای اکثریت خاموش افغانستان گوش دهد و در دو سال گذشته، جهان بر انفاذ قانون اساسی تاکید جدی نکرده‌است و هر در نوع تعامل موضوع اساسی آن باید انفاذ قانون اساسی باشد.

مهمانان

میر عبدالواحد سادات، رییس انجمن سراسری حقوق‌دانان افغانستان
احمد سرور، سفیر پیشین افغانستان در هند

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv