تفکر و تدبر در خلقت و آفرینش سبب تقویت ایمان در فرد می گردد. مصنوعات الله متعال متعدد و گونا گون است و هرکس می تواند در یک بخشی از آن فکر کند و تأمل ورزد که از عبادت های بدون قید وشرط محسوب می گردد. ما در این برنامه در مورد ارزش تفکر و […]

تفکر و تدبر در خلقت و آفرینش سبب تقویت ایمان در فرد می گردد. مصنوعات الله متعال متعدد و گونا گون است و هرکس می تواند در یک بخشی از آن فکر کند و تأمل ورزد که از عبادت های بدون قید وشرط محسوب می گردد.

ما در این برنامه در مورد ارزش تفکر و تدبر در خلقت و آفرینش الهی گفتگو کرده ایم.

مهمان: عزیزاحمد حکیمی، آگاه اسلامی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv