نا آرامی های درونی و علل و عوامل مختلفی در انسان دارد و گاهی عوامل و اسباب بیرونی و خارجی دارد وزمانی نیز اسباب وعوامل داخلی و یا درونی. واکاوی این مسئله از لحاظ روانشناسی بحث بسیار گسترده و کار بردی است و از لحاظ دینی نیز تاکنون برخی ها بدان پرداخته است. ما در […]

نا آرامی های درونی و علل و عوامل مختلفی در انسان دارد و گاهی عوامل و اسباب بیرونی و خارجی دارد وزمانی نیز اسباب وعوامل داخلی و یا درونی.

واکاوی این مسئله از لحاظ روانشناسی بحث بسیار گسترده و کار بردی است و از لحاظ دینی نیز تاکنون برخی ها بدان پرداخته است.

ما در این برنامه پیرامون این موضوع گفتگو خواهیم کرد.

مهمان: شهزاد سیرت، استاد دانشگاه

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv