عرفان و تصوف اسلامی یکی از بخش های مهم و سازنده در تاریخ اسلام محسوب می گردد و زیادی از صوفیان با صفا و عرفای نامدار برای اصلاح و بهبود وضعیت اجتماعی و اصلاحات فردی و اجتماعی تلاش های زیادی کرده اند. ما در این برنامه درمورد نقش طریقت های اسلامی در اصلاح جامعه گفتگو […]

عرفان و تصوف اسلامی یکی از بخش های مهم و سازنده در تاریخ اسلام محسوب می گردد و زیادی از صوفیان با صفا و عرفای نامدار برای اصلاح و بهبود وضعیت اجتماعی و اصلاحات فردی و اجتماعی تلاش های زیادی کرده اند.

ما در این برنامه درمورد نقش طریقت های اسلامی در اصلاح جامعه گفتگو کرده ایم.

مهمان:
بهاء الدین بقایی، استاد دانشگاه

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv