تجارت و صعنت دو پایه اساسی و ارزشمند ومهم اقتصادی یک جامعه است. اگر در جامعه که تجارت و صنعت آن ناکام و نا کارآمد باشد، بخش عمده اقتصادی کشور فلج شده‌است. در افغانستان وضعیت تجارت و صنعت با شیب و فرازهای فراوان مواجه است. ما در این برنامه پیرامون وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور […]

تجارت و صعنت دو پایه اساسی و ارزشمند ومهم اقتصادی یک جامعه است.

اگر در جامعه که تجارت و صنعت آن ناکام و نا کارآمد باشد، بخش عمده اقتصادی کشور فلج شده‌است.

در افغانستان وضعیت تجارت و صنعت با شیب و فرازهای فراوان مواجه است. ما در این برنامه پیرامون وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد.

روح الله نظری آگاه امور اقتصادی

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv