در این برنامه صحبتی داشتیم با شفیق الله نوری، استاد دانشگاه و فعال اجتماعی وقاری عبدالسبحان، حافظ قرآن

در این برنامه صحبتی داشتیم با شفیق الله نوری، استاد دانشگاه و فعال اجتماعی وقاری عبدالسبحان، حافظ قرآن