در این برنامه صحبتی داشتیم با مهمانان برنامه: سمیرا احمدی، آگاه مسائل اسلامی و احمد بشیر فیضی، حافظ قرآن کریم

در این برنامه صحبتی داشتیم با مهمانان برنامه: سمیرا احمدی، آگاه مسائل اسلامی و احمد بشیر فیضی، حافظ قرآن کریم