دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترمه شهرور مرادیان، خاطره حصار، و محترم عبدالباری حمدی، اعضای نهاد هم‌دلی وسازندگی

دراین برنامه صحبتی داشتیم با محترمه شهرور مرادیان، خاطره حصار، و محترم عبدالباری حمدی، اعضای نهاد هم‌دلی وسازندگی