گفت‌وگوی ویژه با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رییس جمهور ایران در امور افغانستان

 گفت‌وگوی ویژه با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رییس جمهور ایران در امور افغانستان