امضا توافق نامه صلح میان طالبان و امریکایی ها و برگذاری انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین رویداد ها در کشور بودند که هنوز نتیجه ملموس و روشن از این دو رویداد وجود ندارد. رویداد دیگری که در پایان سال ۱۳۹۸ دامنگیر جهان و افغانستان شد شیوع ویروس کرونا بود و این میراث نیز به سال […]

امضا توافق نامه صلح میان طالبان و امریکایی ها و برگذاری انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین رویداد ها در کشور بودند که هنوز نتیجه ملموس و روشن از این دو رویداد وجود ندارد.

رویداد دیگری که در پایان سال ۱۳۹۸ دامنگیر جهان و افغانستان شد شیوع ویروس کرونا بود و این میراث نیز به سال ۱۳۹۹ باقی ماند.

موانع که روند صلح را در سال ۱۳۹۸ بی نتیجه ساخت چه بود؟ آیا صلح و تنش های سیاسی در افغانستان پیوند دارد؟