طالبان تاکید دارند که این گفتگو ها برای آزاد سازی زندانیان این گروه از بند حکومت افغانستان است. اما شورای امنیت ملی تاکید دارد که در این کنفرانس روی تمامی ابعاد کاهش خشونت، مذاکرات مستقیم، آتش‌بس دایمی و وسیع در کشور و ایجاد فضای مناسب برای رهایی زندانیان بحث شده است.چرا جزییات روشن و یکسان […]

طالبان تاکید دارند که این گفتگو ها برای آزاد سازی زندانیان این گروه از بند حکومت افغانستان است.

اما شورای امنیت ملی تاکید دارد که در این کنفرانس روی تمامی ابعاد کاهش خشونت، مذاکرات مستقیم، آتش‌بس دایمی و وسیع در کشور و ایجاد فضای مناسب برای رهایی زندانیان بحث شده است.چرا جزییات روشن و یکسان از این گفتگو ها بدست داده نمیشود؟