افغانستان در این روزها علاوه بر مشکلات سیاسی ناشی از تشکیل دو دولت و دو قطبی شدن جامعه، با روند رو به گسترش ویروس کرونا در کنار تنگناهای بهداشتی مواجه شده است. بر اساس گزارش وزارت صحت عامه تاکنون ۲۲ نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند که همه آنها از مهاجران بازگشته […]

افغانستان در این روزها علاوه بر مشکلات سیاسی ناشی از تشکیل دو دولت و دو قطبی شدن جامعه، با روند رو به گسترش ویروس کرونا در کنار تنگناهای بهداشتی مواجه شده است.

بر اساس گزارش وزارت صحت عامه تاکنون ۲۲ نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند که همه آنها از مهاجران بازگشته از خارج کشور بوده اند.