ارگ می گوید، هیات مذاکره کننده را تکمیل کرده است، اما احزاب سیاسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند، از هیات مذاکره کننده خبر ندارند. سپیدار می گوید در حال رای زنی با احزاب سیاسی برای تشکیل یک هیات همه شمول جهت انجام گفتگوهای صلح با طالبان است. آیا هیات ارگ همه شمول است […]

ارگ می گوید، هیات مذاکره کننده را تکمیل کرده است، اما احزاب سیاسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند، از هیات مذاکره کننده خبر ندارند. سپیدار می گوید در حال رای زنی با احزاب سیاسی برای تشکیل یک هیات همه شمول جهت انجام گفتگوهای صلح با طالبان است.

آیا هیات ارگ همه شمول است و طالبان آن را خواهند پذیرفت و این که طالبان با هیات کدام یکی از این هیات ها گفتگو خواهند کرد؟